Tài liệu sử dụng máy in Evolis

( Tài liệu sử dụng máy in Evolis )

1660 Total download | Download

Công nghệ in và máy in thẻ nhựa

( Công nghệ in và máy in thẻ nhựa )

1547 Total download | Download

Publisher và Subscriber

( Publisher và Subscriber )

1826 Total download | Download

Sử dụng FTP

( Sử dụng FTP )

2071 Total download | Download

Ad_hoc quản lý nội dung theo chi nhánh

( Ad_hoc quản lý nội dung theo chi nhánh )

1403 Total download | Download

Ví dụ về đồng bộ hệ thống của ONELAN

( Ví dụ về đồng bộ hệ thống của ONELAN )

1033 Total download | Download

Ví dụ về Publisher của ONELAN

( Ví dụ về Publisher của ONELAN )

1059 Total download | Download

Phát tivi trưc tiếp lên NTB

( Phát tivi trưc tiếp lên NTB )

1058 Total download | Download

Thiết kế zone cho layout trên màn hình

( Thiết kế zone cho layout )

986 Total download | Download

Cách tạo 1 layout bằng NTB

( Cách tạo 1 layuot )

1038 Total download | Download

Quản lý nội dung phát hệ thống ONELAN

( Quản lý nội dung phát hệ thống ONELAN )

1022 Total download | Download

Tạo 1 playlist cơ bản bằng NTB

( Tạo 1 playlist cơ bản )

1112 Total download | Download

Mô hình Publisher và Subcriber của ONELAN

( Mô hình Publisher và Subcriber )

1049 Total download | Download

Brochure Matica 2016

( Tài liệu về các dòng máy Matica )

Total download | Download