Tài liệu sử dụng máy in Evolis

( Tài liệu sử dụng máy in Evolis )

1620 Total download | Download

Công nghệ in và máy in thẻ nhựa

( Công nghệ in và máy in thẻ nhựa )

1517 Total download | Download

Publisher và Subscriber

( Publisher và Subscriber )

1794 Total download | Download

Sử dụng FTP

( Sử dụng FTP )

2016 Total download | Download

Ad_hoc quản lý nội dung theo chi nhánh

( Ad_hoc quản lý nội dung theo chi nhánh )

1378 Total download | Download

Ví dụ về đồng bộ hệ thống của ONELAN

( Ví dụ về đồng bộ hệ thống của ONELAN )

1005 Total download | Download

Ví dụ về Publisher của ONELAN

( Ví dụ về Publisher của ONELAN )

1032 Total download | Download

Phát tivi trưc tiếp lên NTB

( Phát tivi trưc tiếp lên NTB )

1031 Total download | Download

Thiết kế zone cho layout trên màn hình

( Thiết kế zone cho layout )

965 Total download | Download

Cách tạo 1 layout bằng NTB

( Cách tạo 1 layuot )

1015 Total download | Download

Quản lý nội dung phát hệ thống ONELAN

( Quản lý nội dung phát hệ thống ONELAN )

996 Total download | Download

Tạo 1 playlist cơ bản bằng NTB

( Tạo 1 playlist cơ bản )

1089 Total download | Download

Mô hình Publisher và Subcriber của ONELAN

( Mô hình Publisher và Subcriber )

1024 Total download | Download

Brochure Matica 2016

( Tài liệu về các dòng máy Matica )

Total download | Download